top of page
Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 20 and 80 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR OFFERED ON DEMAND / KAN TILBYS VED BEHOV:
KORANEN I ISLAMSK TRADISJON
HVORDAN HAR KORANEN BLITT LEST I DEN KLASSISKE ISLAMSKE TRADISJONEN?

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (10 STP):

PÅMELDING: FØLG INFORMASJONEN PÅ HOVEDSIDEN FOR SEMINARUNDERVISNINGEN.

EN UTGAVE AV TABARIS KORANKOMMENTAR

Som islams hellige bok er Koranen en av verdens viktigste og mest innflytelsesrike tekster. På den ene side ligger denne boken til grunn for hele den arabiske og islamske tradisjonen, og må studeres hvis man vil forstå islam og den islamske verdens historie. På den annen side er Koranen en bok som stadig vekker sterke følelser i dagens samfunn, i et spektrum fra absolutt kjærlighet og hengivenhet til inderlig hat og avsky. For å forstå de kulturelle og politiske strømningene som aktivt forholder seg til denne boken som en symbolsk størrelse må man naturligvis studere den. 

 

Til tross for den omfattende oppmerksomhet som blir viet Koranen i ulike kretser i dag, hersker det tilsynelatende stor usikkerhet og uenighet om hva som faktisk står i boken og hvordan man skal forstå hva teksten betyr.

Tafsir-tabari_edited.jpg

Denne seminarrekken tilbyr en systematisk gjennomgang av koranteksten slik den har blitt lest og forstått, først og fremst i de klassiske arabiske kildene fra tidlig og klassisk islamsk tid (ca. 750–1250 e. Kr.). Man vil også delvis se på kilder i andre språk enn arabisk og kilder fra andre tidsperioder (for eksempel fra nyere tid). Den viktigste litteraturen er klassisk koraneksegese (tafsīr), samt hovedverker innen en rekke andre sjangre som tilhører det man gjerne kaller «Koran-disipliner» (ʿulūm al-Qurʾān). Seminaret gir også en kritisk gjennomgang av moderne akademisk standardlitteratur innen koranforskningen.

Seminaret innledes høsten 2020 og vil fortsette i flere år, slik at alle de sentrale tekstene blir belyst tilstrekkelig. Seminaret er nært knyttet til en annen ukentlig seminarrekke som har pågått i flere år: «Koranen som historisk tekst» (The Multilingual Historical Koran). Forskjellen mellom de to seminarene er at det historiske seminaret ser på koranteksten med historisk-kritiske metoder, mens det eksegetiske seminaret «Koranen i islamsk tradisjon» ser på de ulike teologiske lesningene som finnes belagt i den islamske litteraturen.

 

Deltakelse forutsetter at man har fullført 30 studiepoeng i klassisk arabisk ved Norsk filologisk institutt, eller har tilsvarende kunnskaper i arabisk eller i andre «islamske» språk. Ta kontakt på e-post for en vurdering av relevante forkunnskaper. 

Deltakelse i seminaret gir adgang til å avlegge eksamen i ARABISK OG ISLAMSK FILOLOGI 1. Avlagt eksamen og videre deltakelse i dette seminaret og/eller andre relevante seminarer (se oversikt over tilbudet) gir adgang til å ta eksamen i ARABISK OG ISLAMSK FILOLOGI 2. Studenter kan følge ett eller flere relevante seminarer som grunnlag for å ta eksamen i disse emnene. Eksamen gir 15 studiepoeng per semester. Medregnet eksamen i klassisk arabisk kan man dermed ta 60 studiepoeng i arabisk og islamsk filologi ved Norsk filologisk institutt.

Seminaret er åpent for alle. Studenter som tar andre studier på mastergrad eller som har mastergrad fra før (ved et anerkjent universitet eller høyskole) kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden for bachelorstudenter (BA).

Seminarleder
Tid og sted for seminaret:
  • Avtales med påmeldte deltakere
       Første møte: September 2021

PENSUMLITTERATUR

Seminaret tar utgangspunkt i den arabiske koranteksten og de standardressurser som benyttes i korantolkningen. Dette gjelder grunnleggende språklige ressurser (som finnes oppført i litteraturlisten for klassisk arabisk), klassisk islamsk eksegetisk litteratur (tafsīr), moderne akademisk litteratur innenfor koranforskningen og en rekke oversettelser av Koranen til hovedsakelig engelsk og skandinaviske språk.

 

Pensumlitteraturen vil gjøres tilgjengelig for seminardeltakere, og kan i noen grad tilpasses den tematikken som studenter/deltakere ønsker å skrive semesteroppgaver om.

Den relevante litteraturen er meget omfattende, og i seminaret vil man gjennomgå de ulike kildene og diskutere deres verdi som støtte for teksttolkningen.

ANDRE SEMINARER VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT
bottom of page