MIDDELALDERLATIN
DEN EUROPEISKE KULTURTRADISJONENS KLASSISKE SPRÅK

Emnet gir en innføring i middelalderlatin, den form for latin som ble brukt i europeisk middelalder. I første semester av kurset vil det bli lagt vekt på læring av det latinske grammatiske systemet og lesning med hovedvekt på bibelske tekster på latin (Vulgata). I andre semester leser vi et større utvalg av middelalderlatinske tekster. Vi tar også opp latinsk språkhistorie og hvordan språket i middelalderen ble brukt i forskjellige sekulære og religiøse sammenhenger.

Kurset går over 12 uker i høstsemesteret og 14 uker i vårsemesteret, med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 15 studiepoeng per semester. Kurset har ulike fagkoder for bachelorstudenter (BA) og masterstudenter (MA). Undervisningen er felles, men både pensum og vurderingskrav er tilpasset de ulike nivåene.

Andre semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

 • BA: PHI2230 (HØST) – PHI2240 (VÅR)

 • MA: PHI5230 (HØST) – PHI5240 (VÅR)

Timaeus_trans_calcidius_med_manuscript.j
Undervisere (henvendelser rettes til emneansvarlig for gjeldende fagkode):
Tid og sted for undervisningen:
       Første time: 14. januar 2020.
PÅMELDING: Følg informasjonen på hovedsiden for kurstilbudet.

PENSUMLITTERATUR

Filologiske innføringskurs har som regel fire typer pensumlitteratur: (1) innføringsbok, (2) ordbok, (3) referansegrammatikk og (4) håndbøker og sekundærlitteratur. I tillegg finnes i mange tilfeller øvingssbøker og ressurser på internett. En god innføringsbok kan gjøre nytte som både grammatikk, ordbok, øvingssbok og en sjelden gang som innføring til sekundærlitteraturen. For å lære et klassisk skriftspråk godt må man studere inngående en god innføringsbok, gjøre seg kjent med ordbøker og referanselitteratur, pugge ord (helst ved å lage egne glosesbøker og flashcards) og ikke minst lese setninger og etter hvert tekster jevnlig. Det tar lang tid å sette seg inn i et språk og en skrifttradisjon på denne måten, og de fleste må studere minst én time per dag i omtrent et år for å få en god grunnleggende kjennskap til språket. I tillegg til å daglig lese noen sider i læreboken, pugge ord på trikken, lese setninger høyt for seg selv, osv., bør man arbeide grundigere, tilsvarende en arbeidsdag eller mer, minst en gang eller to i uken. Gode kurs og innføringssbøker følger en progresjon som er tilpasset en slik arbeidsmengde. Med gode teknikker og hardt arbeid kan man i mange tilfeller lære den grunnleggende grammatikken og et basisordforråd det første halvåret og deretter anvende mer tid på lesning av tekster og bruk av ordbok og referansegrammatikk det andre halvåret. Håndbøker og sekundærlitteratur bør man gjøre seg fortløpende kjent med, gjerne også lettleste fremstillinger av den kulturtradisjonen språket tilhører. 

Nedenfor finnes en veiledende liste over pensumlitteratur for dette kurset. Etter bekreftet opptak anbefales det at man anskaffer et eksemplar av innføringsboken før første undervisningstime. For klassiske skriftspråk finnes ofte en rekke gode ressurser gratis tilgjengelig som PDF eller i andre formater, ettersom mange av standardverkene er relativt gamle og ikke lenger opphavsrettsbeskyttet.

INNFØRINGSBØKER:

 • Roggen, Vibeke. Omnibvs 1. Tekstbok. Aschehoug 1996 (og senere)

 • Roggen, Vibeke. Omnibvs 1. Arbeidsbok. Aschehoug 1996 (og senere)

 • Leonhardt, Jürgen. Latin. Story of a World Language. Translated by Kenneth Kronenberg. Harvard University Press 2013 (først utgitt på tysk i 2008 som Latein: Geschichte einer Weltsprache)

 • Clemens, Raymond og Timothy Graham. Introduction to Manuscript Studies. Cornell University Press 2007.

 

TEKSTSAMLINGER:

 • Kraggerud, Egil: Et pensum i middelalderlatin. Oslo, 1992-1994 (tilgjengelig digitalt på NB Bokhylla)

 • Sidwell, Keith: Reading Medieval Latin. Cambridge University Press, 1995

 

GRAMMATIKK:

 • Eitrem, Samson: Latinsk grammatikk, 2015 (eller tidligere)

 

ORDBOK:

 • Latinsk ordbok: Latin-norsk. Cappelen Damm, 2015 (eller tidligere, helst ikke eldre enn 1997 da middelalderlatinsk ordforråd kom med)
   

For videre studier av middelalderlatin ved Norsk filologisk institutt se våre nettsider om forskningsseminarer.

Et dypere studium av middelalderlatin fordrer også kjennskap til klassisk latin og gammelgresk. Norsk filologisk institutt holder forskningsseminarer med originaltekster skrevet på disse språkene. Interesserte studenter ønskes velkommen til disse seminarene. Norsk filologisk institutt formidler også kontakt med ledende universitetsmiljøer i utlandet.

Norwegian Institute of Philology (PHI)
P.O. Box 2709 Solli

N-0204 Oslo

Telephone: +47 954 01 754
Email: institute@philology.no

Contact us

 

Org. nr. 885 754 562

 

© PHI 2017–2020

Visiting Address:

Gydas vei 4, Majorstuen

(With MF Norwegian School of Theology, Religion and Society)

 • PHI on Facebook
 • PHI on Twitter
 • PHI on Instagram
institutum-norvegicum-philologiae.png
phi2019longtext.png
MF-logo-outline_eng-2linjer-farger.png