top of page
Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 20 and 80 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR HØSTEN 2023:
CHANDOGYA-UPANISHAD
EN AV DE ELDSTE OG VIKTIGSTE VEDISKE UPANISHADENE

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (10 STP):

Sanskrit er en forståelsesnøkkel til Indisk religion og kultur de siste 3000 årene, med en litteratur som strekker seg tilbake til det 15. årh. f.v.t.  Dette seminaret møtes ukentlig for å lese utvalgte religionshistoriske kildetekster på sanskrit, hovedsakelig fra hinduismens tradisjoner. 

 

Høsten 2023 innledes med lesing av Chāndogya-upaniṣad. Chāndogya tilhører gruppen av 14 vediske upaniṣader og regnes for å være blant de eldste og viktigste av disse. Upaniṣadene ble til i senvedisk tid (900-500 f.v.t.) og omtales gjerne som ‘vedaens ende’ (vedānta), altså slutten på det vediske tekstkorpuset og, i videre forstand, den vediske periode. Samtidig markerer de inngangen til perioden som av indologen Axel Michaels har blitt kalt ‘den asketiske reformisme’ i indisk religionshistorie. Upaniṣadene er altså kilde til en oppbruddstid og en overgangsperiode, hvor den vediske kollektive offerkulten ble erstattet av mer individualistiske og frelsesorienterte religionsformer. Sentralt i upaniṣadene står diskusjoner omkring selvets enhet med verdensaltet og frigjøring fra gjenfødslenes lidelsesfulle kretsløp, og vi møter filosofiske spekulasjoner omkring kjernebegreper som ātman, brahman, karma, saṃsāra og mokṣa. Med dette regnes upaniṣadene for å være av enorm betydning for utviklingen av indisk filosofi samt for kosmologi og frelseslære i klassisk hinduisme, buddhisme og jainisme. 

 

Tekstene som leses deles ut i seminaret.

 

Seminaret er åpent for alle, men forutsetter at man har sanskritkunnskaper tilsvarende minimum et års grunnkurs i sanskrit ved Norsk filologisk institutt (20 stp). Deltagelse i seminaret gir adgang til å avlegge eksamen i SANSKRIT OG HINDUISMENS FILOLOGI eller andre emner etter avtale.

Seminarleder: Silje Lyngar Einarsen
  • Tid og sted avtales med påmeldte deltakere.
       Første møte: August 2023
Chandogya_Upanishad_verses_1.1.1-1.1.9,_Samaveda,_Sanskrit,_Devanagari_script,_1849_CE_man
LIST OF ALL SEMINARS AT THE NORWEGIAN INSTITUTE OF PHILOLOGY
bottom of page