Innføringskurs i egyptisk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
EGYPTISK
MELLOMEGYPTISK – DET GAMLE EGYPTS KLASSISKE SPRÅK

Kurset gir en innføring i mellomegyptisk, den klassiske fasen av det egyptiske språket, og gjør studenten i stand til å lese tekster på egen hånd med ordbok. I første semester blir det en gjennomgang av hovedelementene i mellomegyptisk grammatikk og en innføring i hieroglyfskriften, ved hjelp av eksempler og kortere tekstutdrag. I andre semester skal studentene lese lengre utdrag fra et uvalg av mellomegyptiske tekster av ulike sjangre. 

Kurset går over 12 uker i høstsemesteret og 14 uker i vårsemesteret, med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 15 studiepoeng per semester. 

Kurset er åpent for alle. Studenter som tar andre studier på mastergrad eller som har mastergrad fra før kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden for bachelorstudenter (BA).

Andre semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

Illustrasjon.jpg
Undervisere (henvendelser rettes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt):
 • Henrik Torkveen (Våren 2021)
Tid og sted for undervisningen:
VÅREN 2021: Undervisningen vil bli gitt helt eller delvis som fjernundervisning, avhengig av nasjonale og lokale smittevernregler.
 • Torsdager 16:15–18:00, MF vitenskapelig høyskole. Påmeldte studenter får informasjon om sted for klasseromsundervisning hvis dette blir aktuelt.
       Første time: 4. februar 2020
Eksamen:
 • Annonseres februar 2021

PENSUMLITTERATUR

Nedenfor finnes en veiledende liste over pensumlitteratur for dette kurset. Etter bekreftet opptak anbefales det at man anskaffer et eksemplar av innføringsboken før første undervisningstime.

       Grammatikk

 • Allen, James P. (2010). Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. Andre utgave. Cambridge: Cambridge University Press. 

 • Collier, Mark og Manley, Bill (1998). How to read Egyptian hieroglyphs. A step-by-step guide to teach yourself. London: The British Museum Press. 

 • Englund, Gertie (1995). Middle Egyptian. An Introduction. Andre utgave. Uppsala: Uppsala University. Tilgjengelig på Internet Archive.

 • Til hjelp i undervisningen blir det også benyttet et kompendium som er skrevet av kursholderen. Heftet blir delt ut i timen.

       Ordbok

 • Faulkner, Raymond O. (1962). A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford: Griffith Institute.

       Innføring i mellomegyptisk litteratur

 • Enmarch, Roland (2010). «Middle Kingdom Literature». A Companion to Ancient Egypt. Volume II. Alan B. Loyd (red.), s. 663-684. Chichester: Wiley-Blackwell.

 • Lichtheim, Miriam (2006). Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings. Volume I: The Old and Middle Kingdoms. Berkley, Los Angeles og London: University of California Press. 

 • Lichtheim, Miriam (2006). Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings. Volume II: The New Kingdom. Berkley, Los Angeles og London: University of California Press.  

 • Parkinson, R. B. (1991). Voices from Ancient Egypt. An Anthology of Middle Kingdom Writings. London: The British Museum Press.

 

       Tekstsamlinger

       I semester to blir de fleste tekstene som skal gjennomgås hentet fra tekstsamlingene under.

       De enkelte tekstene som skal studeres vil bli delt ut i timen. 

 • de Buck, A. (1977). Egyptian Readingbook. Exercises and Middle Egyptian Texts. Fjerde utgave. Leiden: Nederlands Instituut vor het Nabije Oosten. 

 • Sethe, Kurt (1959). Ägyptische Lesestücke zum Gebrauch im akademischen Unterricht. Tredje utgave. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung. 

 

       Fordypningslitteratur

 • Ermann, Adolf og Grapow, Hermann (1926–1931). Wörterbuch der Aegyptischen Sprache. Bind 1–5. J. C. Leipzig: Hinrich’sche Buchhandlung. Tilgjengelig i søkbart format på Thesaurus Linguae Aegyptiae

 • Gardiner, Alan (1957). Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. Tredje utgave. Oxford: Griffith Institute, Ashmolean Museum. 

 • Loprieno, Antonio (1995). Ancient Egyptian. A linguistic introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

 

For videre studier av egyptisk ved Norsk filologisk institutt se våre nettsider om forskningsseminarer.

Et fullstendig studium av egyptisk fordrer også kjennskap til den afroasiatiske språkfamilien, samt til klassisk gresk og latin. Dessuten kan det være nyttig med kjennskap til andre samtidige språk, som arameisk og de mesopotamiske språkene sumerisk og akkadisk, samt anatoliske språk som hettittisk. Norsk filologisk institutt tilbyr innføringskurs i flere av disse språkene (som arameisk, akkadisk og sumerisk) og holder seminarer for viderekomne studenter og forskere i en rekke relevante språk. Interesserte studenter ønskes velkommen til disse seminarene. Norsk filologisk institutt formidler også kontakt med ledende universitetsmiljøer i utlandet.

OM PENSUM OG FILOLOGISKE STUDIER

Filologiske innføringskurs har som regel fire typer pensumlitteratur: (1) innføringsbok, (2) ordbok, (3) referansegrammatikk og (4) håndbøker og sekundærlitteratur. I tillegg finnes i mange tilfeller øvingssbøker og ressurser på internett. En god innføringsbok kan gjøre nytte som både grammatikk, ordbok, øvingssbok og en sjelden gang som innføring til sekundærlitteraturen. For å lære et klassisk skriftspråk godt må man studere inngående en god innføringsbok, gjøre seg kjent med ordbøker og referanselitteratur, pugge ord (helst ved å lage egne glosesbøker og flashcards) og ikke minst lese setninger og etter hvert tekster jevnlig. Det tar lang tid å sette seg inn i et språk og en skrifttradisjon på denne måten, og de fleste må studere minst én time per dag i omtrent et år for å få en god grunnleggende kjennskap til språket. I tillegg til å daglig lese noen sider i læreboken, pugge ord på trikken, lese setninger høyt for seg selv, osv., bør man arbeide grundigere, tilsvarende en arbeidsdag eller mer, minst en gang eller to i uken. Gode kurs og innføringssbøker følger en progresjon som er tilpasset en slik arbeidsmengde. Med gode teknikker og hardt arbeid kan man i mange tilfeller lære den grunnleggende grammatikken og et basisordforråd det første halvåret og deretter anvende mer tid på lesning av tekster og bruk av ordbok og referansegrammatikk det andre halvåret. Håndbøker og sekundærlitteratur bør man gjøre seg fortløpende kjent med, gjerne også lettleste fremstillinger av den kulturtradisjonen språket tilhører. For klassiske skriftspråk finnes ofte en rekke gode ressurser gratis tilgjengelig som PDF eller i andre formater, ettersom mange av standardverkene er relativt gamle og ikke lenger opphavsrettsbeskyttet.

Norwegian Institute of Philology (PHI)
P.O. Box 2709 Solli

N-0204 Oslo

Telephone: +47 954 01 754
Email: institute@philology.no

Contact us

 

Org. nr. 885 754 562

 

© PHI 2017–2021

Visiting Address:

Gydas vei 4, Majorstuen

(With MF Norwegian School of Theology, Religion and Society)

Letter-logo_m-tekst.png
MF-logo-outline_eng-2linjer-farger.png
 • PHI on Facebook
 • PHI on Twitter
 • PHI on Instagram
institutum-norvegicum-philologiae.png