top of page
Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 20 and 80 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR OFFERED ON DEMAND / KAN TILBYS VED BEHOV:
KLASSISKE HEBRAISKE OG JØDISKE TEKSTER
(VIDEREFØRING AV GRUNNKURS I HEBRAISK)
LITTERÆRE, FILOSOFISKE, TEOLOGISKE OG VITENSKAPELIGE SKRIFTER I DEN JØDISKE TRADISJONEN – I ORIGINALSPRÅK

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (10 STP):

Grunnteksten i den jødiske tradisjonen er den hebraiske bibelen. Men det meste av den rike teologiske, litterære, filosofiske og vitenskapelige skrifttradisjonen innen jødisk kultur stammer fra tiden etter bibelen – og etter at hebraisk hadde dødd ut som morsmål.

I dette seminaret leser man hebraiske tekster i originalspråk, hvor hovedformålet er å videreutvikle språklige ferdigheter i klassisk hebraisk.

 

Pensum består av tekstutdrag fra den eldste perioden (kanaaneiske innskrifter), fra Qumran-rullene, fra Sefer Ben Sira, fra Mishna (1.–4. årh. e.Kr.) og annen teologisk litteratur, fra middelaldersk hebraisk poesi (f. eks. Yehuda Halevi) fra Sefer Yetsira og den kabbalistiske tradisjonen, fra litterære og filosofiske tekster i den hebraiske middelalderlitteraturen, for eksempel slik vi møter den hos Rashi (d. 1105) eller Rambam (Maimonides, d. 1204), samt tekster fra haskala-perioden (1700- og 1800-tallet).

washington.png

I gjennomgangen av tekstene legges det vekt på en god grammatisk forståelse av språket, tilegnelse av vokabular og tekstanalyse. I tillegg vil man i løpet av seminaret diskutere både den relevante tematikken og den tilhørende faglitteraturen. Studenter bes om å skrive et essay som inneholder alle disse elementene (se nedenfor om eksamen). Litteraturen bygger på et utvidet pensum fra kurset «klassisk hebraisk» (hvor man finner kort info om grammatikker, ordbøker og sekundærlitteratur), med diverse tillegg.

Seminaret tilbys hvert semester. Hvilke tekster som gjennomgås varierer fra gang til gang, og avhenger både av deltakerne og av eventuelle relevante forskningsprosjekter ved instituttet. 

 

I denne seminarrekken vil man også åpne opp for å lese jødiske tekster fra andre tradisjoner enn den hebraiske, for eksempel tekster skrevet på arameisk eller jiddisch. Avhengig av deltakernes interesse vil man også kunne lese for eksempel judeo-arabiske tekster, judeo-persiske tekster, eller tekster skrevet på ladino.

Deltakelse forutsetter at man har fullført to semestre med klassisk hebraisk ved Norsk filologisk institutt, eller har tilsvarende kunnskaper i hebraisk eller i andre «jødiske» språk (som arameisk, jiddisch eller arabisk). Ta kontakt på e-post for en vurdering av relevante forkunnskaper. 

Deltakelse i seminaret gir adgang til å avlegge eksamen i SEMITTISK OG AFROASIATISK FILOLOGI 1 eller (fra våren 2022) HEBRAISK OG JØDISK FILOLOGI 1. Avlagt eksamen og videre deltakelse i dette seminaret og/eller andre relevante seminarer (se oversikt over tilbudet) gir adgang til å ta eksamen i SEMITTISK OG AFROASIATISK FILOLOGI 2 og/eller HEBRAISK OG JØDISK FILOLOGI 2. Studenter kan følge ett eller flere relevante seminarer som grunnlag for å ta eksamen i disse emnene. Eksamen gir 10 studiepoeng per semester. Medregnet eksamen i klassisk hebraisk kan man dermed ta 40 studiepoeng i semittisk og afroasiatisk filologi eller hebraisk og jødisk filologi ved Norsk filologisk institutt.​ Ved en kombinasjon av disse kan man ta opp til 80 studiepoeng etter det nåværende systemet. Et program med gradsstruktur (Bachelor og Master) er under utvikling.

Seminaret er åpent for alle. Studenter som tar andre studier på mastergrad eller som har mastergrad fra før (ved et anerkjent universitet eller høyskole) kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden for bachelorstudenter (BA).

Seminarleder
Tid og sted for seminaret:
  • Avtales med påmeldte deltakere.

PENSUMLITTERATUR

Pensumlitteraturen vil gjøres tilgjengelig for seminardeltakere, og kan i noen grad tilpasses den tematikken som studenter/deltakere ønsker å skrive semesteroppgaver om.

ANDRE SEMINARER VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT
bottom of page