top of page
Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 20 and 80 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR OFFERED ON DEMAND / KAN TILBYS VED BEHOV:
HISTORISK GRAMMATIKK

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (10 STP):

I dette seminaret vil vi ta føre oss dei viktigaste prinsippa for og årsakene til grammatiske endringar, særleg i  syntaks og morfosyntaks. Språkendringar skuldast dels ytre påverknad (språkkontakt) og språkinterne faktorar. Viktige føresetnader for å forstå språkhistoriske endringar er spørsmål omkring språklege universalium, forholdet mellom skrift og tale, filologiens rolle, og generelle grammatiske prosessar som grammatikalisering, analogi, reanalyse, sykliske endringar osv. Slike faktorar kan forklare ein del generelle endringar som vi kan observere i ulike språkgrupper og -familiar, t.d. ordstilling, bruk av bøyingsmorfologi, argumentstruktur, side- og underordning. 

Seminaret vil bestå dels av diskusjon av teoretisk litteratur, og dels av studium av eldre og yngre tekstar. Målet er at den teoretiske diskusjonen i størst mogleg grad skal vera basert på historiske tekstar. Eit anna mål er at teksttilfanget skal vera så mangfoldig som råd. Det er naturleg at mykje av tilfanget kjem frå språk med ei vel dokumentert og utforska historie, som t.d. gresk, latin og romansk, germansk, og semittiske språk. Men vi vil gjerne trekke inn flest mogleg andre språk, òg, så folk som arbeider med andre språk, er svært velkomne til å delta og bidra.

jan-terje-faarlund-foto-Ram-Gupta-09.JPG

JAN TERJE FAARLUND (FOTO: RAM GUPTA)

Seminarleder
Tid og sted for seminaret:
  • Avtales med påmeldte deltakere.
       Første møte: Mars 2021
ANDRE SEMINARER VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT
bottom of page